Stadgar

Från Emterviksamatorernas wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Stadgar för Östra Emterviksamatörerna per 2019-03-30

1 SYFTE

Östra Emterviksamatörerna är en ideell förening i Östra Ämtervik, Sunne, vilken har till syfte att bedriva amatörteaterverksamhet, i första hand genom att utifrån egna eller andras dramatiseringar iscensätta och framföra teaterpjäser av framför allt Selma Lagerlöfs berättelser. Föreningen arrangerar också andra teateraktiviteter.
Föreningen skall genom sina aktiviteter verka för att amatörteatern förankras i samhället, verka för konstnärlig yttrandefrihet och söka motverka en kommersialiserad kultur samt därtill arbeta för jämställdhet, mångfald, tillgänglighet och vara öppen för alla.

2 MEDLEMMAR

Till medlemmar i föreningen kan antagas var och en som instämmer i föreningens syfte. Medlemskap beviljas av styrelsen.

3 MEDLEMSAVGIFTER

Medlemmar erlägger en årlig avgift som fastställs av årsmötet för ett år i taget.

4 VERKSAMHETSÅR OCH ÅRSMÖTE

Föreningens verksamhetsår är kalenderår. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och skall hållas senast fyra månader efter räkenskapsårets slut.
Kallelse till årsmöte skall utsändas eller annonseras senast två veckor före årsmötet.
Närvarande medlemmar som betalat sin årsavgift har rösträtt. Alla frågor utom de i stadgarna speciellt angivna, avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst.
Vid årsmötet får inga andra ärenden än de som förekommer i den utsända föredragningslista behandlas om inte årsmötet med minst 2/3 majoritet beslutar annorlunda.
På årsmötet skall följande frågor behandlas:

 • Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justerare.
 • Frågan om mötets stadgeenliga utlysande.
 • Fastställande av ärendelistan inkluderande ev övriga ärenden.
 • Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
 • Ekonomisk berättelse.
 • Revisionsberättelse.
 • Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
 • Val av ordförande och styrelsemedlemmar.
 • Val av revisor.
 • Val av valberedning.
 • Fastställande av årsavgift.
 • Planering av det kommande årets verksamhet.
 • Övriga frågor.

5 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET

Varje medlem äger rätt att ställa förslag till årsmötet. Förslag skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

6 EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte skall sammankallas om ordinarie årsmötet så beslutar, om minst 2/3 av medlemmarna begär det eller då styrelsen finner det nödvändigt. Kallelse skall ske på samma sätt som till ordinarie års- möte och endast de ärenden som angivits i kallelsen får behandlas.

7 STYRELSEN

Årsmötet väljer årsvis en ordförande samt minst två ytterligare medlemmar i styrelsen. Övriga poster, varav en kassör, utser styrelsen inom sig. Föreningens verksamhet leds av styrelsen som är beslutsmässig när mer än halva antalet styrelseledamöter är närvarande.

8 VALBEREDNING

För styrelse- och övriga val skall ordinarie årsmöte utse en valberedning. En av ledamöterna i valberedningen utses som ordförande.

9 EKONOMISK FÖRVALTNING

Kassören upprättar för varje räkenskapsår bokslut och ekonomisk berättelse. Berättelse och bokslut överlämnas till revisorerna tillsammans med redovisningshandlingar (verifikationer etc.) senast tio dagar före års- mötet.

10 REVISION

Årsmötet utser minst en revisor, vilken skall följa föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning samt förelägga årsmötet revisionsberättelse med förslag rörande bokslut och ansvarsfrihet.

11 STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar krävs beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Minst fjorton dagar skall förflyta mellan dessa två årsmöten.

12 UPPLÖSNING

För upplösning av föreningen krävs beslut med minst 3/4 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie. Vid upplösning skall samtidigt beslut fattas om disposition av föreningens tillgångar. Likalydande beslut måste fattas vid båda beslutstillfällena. Förslag om disposition av tillgångarna skall väckas på samma sätt som sagts om förslag om upplösning.

13 POLICY MOT ALKOHOL OCH DROGER

Emterviksamatörerna arbetar mot alkohol, droger och dopning och dessa företeelser skall inte förekomma inom föreningens verksamhet. Föreningens styrelse ansvarar för att målet uppnås.